kompas

Psychologické služby

Psychologické poradenství

Poradenství je jednou z cest, jak pomoci překonat a odstranit aktuální problémy, jak objasňovat své osobní cíle a jak jich dosahovat. Můžeme společně prozkoumat příčiny nespokojenosti ve Vašem životě a vyzkoušet, co a jak dělat, když si nevíme rady. Poradenství zahrnuje, je-li to žádoucí, i poskytování informací, rad, názorů, tipů apod. Stejně tak hledání a zkoušení postupů vedoucích ke zlepšení kvality života a větší osobní spokojenosti. Poradenství se zaměřuje i na další související oblasti našeho života, jimiž jsou např. kariéra, vzdělávání, nadání a výchova dětí.

U dětí se psychologické poradenství nejčastěji týká výchovných a vývojových obtíží, sourozenecké rivality, školních potíží (výukové obtíže, potíže v kolektivu, ve vztahu k učitelům…). Věnujeme se také problematice časté nemocnosti a psychosomatických obtíží.

U dospívajících se nejčastěji setkáváme s nejistotami způsobenými fyzickými a psychickými změnami v pubertě, změnami nálad, problémy s identitou, ve vztazích, ve škole, konflikty s rodiči, nedostatkem sebevědomí… Pomáháme hledat silné stránky, zaměřujeme se na  sebepoznání, strategie zvládání stresu nebo náročných situací.

Krizová intervence

„Krize vzniká, když se člověk na své životní cestě setká s takovou překážkou, kterou není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Nastane pak období dezorganizace a zmatku s mnohými marnými pokusy o řešení.“

Krizová intervence je rychlá a krátkodobá pomoc (zpravidla 1 – 5 setkání) v nepříjemných, náhlých, velmi zátěžových a stresujících situacích. Krizová intervence se zaměřuje na zklidnění této situace a zvládnutí základních potíží. Jejím hlavním cílem je stabilizace, uklidnění, podpora a alespoň částečné navrácení kontroly nad sebou samým a nad svým životem. Krizová intervence může, ale nemusí být jakýmsi „spouštěčem“ k dlouhodobější práci na sobě samém v podobě psychoterapie.

Poskytujeme krizovou intervenci dětem, dospívajícím i dospělým.

Nejčastějšími spouštěči krize bývají ztráta blízké osoby, rozvod nebo krize v rodině, ztráta zaměstnání, nemoc vlastní nebo blízké osoby, trauma, šikana, nehoda, krize z očekávaných životních změn…..

Psychoterapie

Individuální psychoterapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Cílem terapie je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné a obtěžující. Při individuální psychoterapii se obvykle dostáváme k tématům zraněného sebevědomí, nenaplněných očekávání, osobní nespokojenosti, pocitů životní prázdnoty, nízké sebedůvěry, strachu apod. Často se zabýváme problematikou osobní historie, identity, hodnot, emočních a vztahových problémů a konfliktů v oblasti osobního i profesního života.

Děti a terapie

Psychoterapie u dětí je specifická podle věku. V zásadě platí, že čím je lidská bytost mladší, tím je zranitelnější, ale i snadněji měnitelná psychologickými prostředky. Dětská psychoterapie může být smysluplná a účinná za předpokladu, že jsou do procesu zapojeni i ostatní členové rodiny, především rodiče, protože právě na nich je psychoterapeutické „léčení“ dítěte bytostně závislé. Má-li nastat u dítěte pozitivní změna, musí k ní dojít i v jeho rodině. Proto je někdy na místě rodinná terapie. V dětské psychoterapii je kladen větší důraz na city, smysly, používají se více hravé prvky, hračky, kresba, práce s příběhy, hraní rolí, speciální cvičení apod. Děti samotné většinou o psychologickou pomoc nežádají. Obvykle nás kontaktuje jako první rodič, který přichází se svou zakázkou a společně domlouváme možné cesty a formy naší spolupráce. Psychoterapeutické postupy jsou však účinné pouze za předpokladu, že klient (dítě) je sám ochoten na změně spolupracovat. Děti, které jsou do terapie přinuceny, spolupracují neochotně a bez zájmu o věc.

Dospívající a terapie

U dospívajících se psychoterapeutická práce blíží práci s dospělou klientelou. Nezbytné je nejprve pro spolupráci vhodně motivovat a dát jim prostor pro svobodné rozhodnutí. Někteří dospívající (obvykle až středoškoláci mezi 16- 18 rokem) si již svého odborníka nachází i samostatně. Jelikož se nejedná o bezplatnou službu, předpokládáme, že rodič o případném docházení dospívajícího ví, jelikož sezení svému dítěti hradí. V případě zájmu a souhlasu ze strany dospívajícího může být k sezení rodič přizván.

Rodinná terapie

Rodinná terapie se nedívá na klienta jako na samostatnou jednotku, ale vnímá ho v kontextu jeho rodiny jako součást systému. Pomocí změn v celém systému se pak snaží dosáhnout žádoucích změn – vymizení symptomu, problému. Rodinná terapie je účinná při řešení obtíží dětí, dospívajících, ale i „dospělých dětí“, které často upozorňují na možnou „potíž“ v celém rodinném systému. Dobře funguje také při řešení psychosomatických potíží některého člena systému či při řešení mezigeneračních konfliktů. Snaží se zlepšit komunikaci mezi jednotlivými členy systému a napomáhá k zlepšení klimatu v rodině.

V rodinné terapii pracuje terapeut nebo dvojice terapeutů se všemi členy systému, které rodina považuje za důležité. Složení příchozích se může během času poměňovat. Do terapie si rodina může přizvat prarodiče, nové partnery, partnery dospívajících dětí apod.  V případě, že dítě (resp. nejčastěji dospívající), odmítá spolupráci, lze pracovat pouze s rodiči dítěte, které je označeno za toho, kdo má problém. Pokud pracujeme v rámci rodinné terapie s jednotlivcem, pak pracujeme tak, jako by tam ostatní členové rodiny, kteří nemohou být z jakéhokoliv důvodu přítomni, byli.

Práce s páry  

Jedná se o širší spektrum možností – párová sezení, párová konzultace, psychoterapeutické poradenství s párem. Hlavním nástrojem je psychoterapeutický nebo poradenský rozhovor.Práce s párem pracuje se zakázkou, s přítomností a budoucností, s problémem či konfliktem, zaměřuje se na mapování funkčních partnerských principů, posilování zdrojů obou partnerů. Práce s páry dává prostor pro zvědomování, sebeuvědomování, sebereflexi potřeb, pocitů, chování, pro porozumění a případnou domluvu. Práce s páry nabízí i edukační prvky, například komunikační dovednosti včetně jejich nácviku, mindfulness techniky, relaxační techniky apod.

Práce s páry nabízí také prozkoumávání spojení a vztahovosti partnerů/ek.

Psychologické služby pro učitele

Práce učitele je dnešní době hodně stresující. Je zřejmé, že stresové stavy u učitelů nelze zlehčovat – ovlivňují nejen jeho psychickou pohodu, ale i vztah k žákům. Při práci s učiteli se zabýváme zejména psychohygienou a prevencí syndromu vyhoření. Pokud už k syndromu vyhoření dojde, poskytujeme krizovou intervenci, případně další poradenskou či terapeutickou pomoc. Poskytujeme také vedení při práci s „problémovými“ žáky a poradenství v oblasti komunikace s rodiči či práce se třídním kolektivem. Další tématem bývají vztahy na pracovišti, krizové situace ve třídě apod.

kompas

Speciálně pedagogické služby

Každé dítě i jeho rodiče si přejí, aby bylo ve škole úspěšné a spokojené. Někdy i přes veškerou snahu může docházet ke školnímu selhávání. Dítě je nešťastné a rodiče si neví rady, proč tomu tak je, když učení věnují tolik času. Důvody mohou být různé, např. porucha koncentrace pozornosti nebo specifické poruchy učení, ale někdy může jít jen o nevhodný učební styl. Proto je třeba hledat příčinu a začít ji správným způsobem řešit.

Předškoláci – prevence specifických poruch učení

Aby se potížím ve škole předcházelo, je vhodné věnovat pozornost dětem ještě před nástupem do školy a na školu je začít pozvolna připravovat. Již v tomto věku si lze také všimnout projevů, které mohou naznačovat budoucí rozvoj specifických poruch učení. Pro úspěšný start ve škole je třeba, aby bylo dítě zralé a na školu připravené.

Školáci – reedukace specifických poruch učení

Častou příčinou školního neúspěchu bývají specifické poruchy učení – dyslexie (specifická porucha čtení), dysgrafie (specifická porucha psaní), dysortografie (specifická porucha pravopisu) a dyskalkulie (specifická porucha početních funkcí

Speciálně pedagogické poradenství

V oblasti specifických poruch učení nabízí pomoc dětem a rodičům předškolního věku v oblasti školní zralosti a připravenosti a při prevenci specifických poruch učení. Ve školním věku se zabývá možnostmi nápravy specifických poruch učení a tím, jak se správně učit.

Diagnostika a reedukace (náprava) specifických poruch učení

 

Diagnostika

provádí se pomocí testů a na základě výsledků se volí vhodný postup k odstraňování nebo zmírnění dané poruchy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).  

Reedukace (náprava)

když se jedná o stejný typ poruchy, potíže se mohou projevovat různým způsobem. Proto je třeba volit metody reedukace pro každého individuálně. Obtíže mohou být jen v jedné oblasti (dysgrafie, dysortografie nebo dyslexie), ale velice často se tyto oblasti kombinují. Reedukace je dlouhodobá speciálně pedagogická péče, která je založena na systematické a pravidelné práci.

Vyšetření školní připravenosti  

Používá se u dětí v posledním půlroce před zahájením školní docházky a pro žáky v prvním pololetí první třídy. Test slouží k vyhledání dětí ohrožených školním neúspěchem, potížemi při nabývání dovedností číst, psát a počítat. Je zaměřen na tyto schopnosti: zraková diferenciace, prostorová orientace, fonologické uvědomování, matematické představy, grafomotorika. Získané informace slouží jako podklad k zahájení stimulace oblastí, kde dítě podává nižší výkon.

Test rizika poruch čtení a psaní pro předškoláky a rané školáky

Test je možné použít u dětí před nástupem do základní školy nebo na začátku prvního ročníku. Slouží k včasnému záchytu dětí, které by mohly mít problémy v počátečním čtení a psaní a nabízí trénink oslabených oblastí.

Než se dítě naučí číst a psát, je nutné, aby mělo rozvinuté všechny oblasti, které jsou pro tyto činnosti nezbytné. Test zjišťuje, jak je na tom dítě v těchto oblastech: sluchová, zraková, artikulační obratnost, úroveň jemné motoriky, schopnost učení a schopnost tvoření rýmu. Na základě výsledku testu (zjištění, které oblasti nejsou ještě dostatečně rozvinuty) lze tyto oslabené oblasti cvičit.

kompas

Programy pro předškoláky a školáky

KUPOZ – program na rozvoj (nejen) pozornosti

Program je určen pro děti od 8 do cca 11 let.

Jde o program, který uleví nejen vašemu dítěti, ale i Vám. Program je určen pro děti hyperaktivní, děti s projevy ADHD, ty které mají potíže s pozorností, jsou neklidné, nepozorné. Je vhodný také pro děti se specifickými poruchami učení a děti s logopedickými obtížemi. Dobrých výsledků dosahuje i u dětí s pomalým pracovním tempem, u dětí úzkostných, neurotických, dětí s nízkou sebedůvěrou ve vlastní schopnosti.

Účast na programu očekává 10-15 minut každodenní práce dítěte s rodičem po dobu 15 týdnů. Jednou za 2 týdny dítě s rodičem dochází na kontrolu ke speciálními pedagogovi nebo psychologovi, který program vede.

Co můžete od programu očekávat? Děti jsou sebevědomější, ve škole lépe spolupracují, více se hlásí, ve škole „lépe prodají, to, co umí“. Cekově se zlepšují ve školní práci, v oblasti pozornosti, méně zapomínají U pomalých dětí dochází k zrychlení pracovního tempa. Získávají zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny. Lépe snášejí časový stres. A v neposlední řadě se zlepšuje komunikace mezi dětmi a rodiči.

FIE – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Instrumentální obohacování je metoda k rozvoji a stimulaci poznávacích funkcí pomocí zprostředkovaného učení. Děti se učí, jak se správně učit (efektivnímu učení).

Smyslem metody je rozvíjet a napravovat kognitivní funkce, dovednost myslet a využívat vhodné strategie učení. Rozvíjí schopnost plánovat, soustředění, vyjadřování, komunikaci, odstraňuje zbrklost a učí vzájemné toleranci. Děti se učí pracovat s chybou a získávají schopnost aplikovat osvojené vědomosti a dovednosti do praxe.

Program je určen pro děti od 8 let, horní hranice není omezena. Je vhodný pro všechny děti, osvědčuje se také u dětí se specifickými poruchami učení a u dětí hyperaktivních. Pomáhá i dětem úzkostným, které špatně snášejí stresové situace, k větší sebedůvěře.

ROPRATEM – program pro rozvoj pracovního tempa

Program lze zahájit od 9 let (nejdříve od 3. ročníku), je určen žákům základních škol, ale úspěšně ho využívají i studenti středních škol.

Program vznikl na základě mnohaleté praxe autorek pedagogicko-psychologické poradny, které hledaly možnost, jak pomoci dětem, u kterých pomalé pracovní tempo negativně ovlivňovalo školní výsledky. Tyto děti nedovedou dostatečně rychle aplikovat pravidla pravopisu, nestíhají přepisovat doplňovací cvičení, v matematice nestihnou vyřešit všechny příklady a v prověrkách z ostatních předmětů často nemají zodpovězeny poslední otázky. Vzhledem ke svému pomalému pracovnímu tempu nedokáží a ani nemohou plně využít své schopnosti. Program vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnou školní práci.

Vlastní nácvik trvá 95 dnů, dítě plní dva úkoly denně, které dohromady nezaberou více než patnáct minut.

Při nácviku se rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, logické myšlení, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zraková a sluchová paměť, intermodalita, serialita, plošné vnímání, grafomotorika a sebekontrola.

Po ukončení nácviku bývá patrné zrychlení práce, ale i zlepšení soustředění, pečlivěji prováděná kontrola a kvalitnější práce s instrukcemi. Žáci se naučí vytvářet pracovní strategie, které pak využívají při školní přípravě. Výrazně se zlepšuje i samostatnost.

Maxík – stimulační program pro děti

Maxík je určen pro děti od pěti let,  pro děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale i pro malé školáky, kterým se psaní a čtení moc nedaří.

Je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, posilování dalších funkcí (oblast zraková, sluchová, oblast intermodality a oblast seriality), grafomotorické dovednosti a oblast koncentrace pozornosti. Celý program je koncipován tak, aby byly rovnoměrně posilovány složky – motorická, grafomotorická a percepční.

Program se skládá z 15 lekcí. Rodič s dítětem dochází jednou týdně ke speciálnímu pedagogovi, který je názorně seznámí s obsahem každé lekce a správným prováděním úkolů, které bude doma dítě plnit. Důležitá je každodenní práce rodiče s dítětem po dobu 10-20 minut.  Při cvičení s dítětem je důležitý laskavý přístup, který se vyhýbá stresujícím situacím a negativnímu hodnocení.

HYPO – stimulační program pro děti

HYPO je určen pro děti od pěti let, pro děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Jde o program vhodný především pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a poruchami pozornosti. Odvděčuje se  i u dětí nezralých s odkladem školní docházky.

Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v prvním ročníku základní školy. Program se skládá z 12 částí. Rodič s dítětem dochází jednou týdně ke speciálními pedagogovi na konzultaci. Dítě dostane pracovní listy, na kterých s pomocí rodiče pracuje každý den 15 – 20 minut. Dítě se hravou formou učí přijímat úkoly, pracovat na nich a dokončovat je. Tím se rozvíjejí jeho pracovní návyky.

Výsledkem programu je zrychlení psychomotorického tempa, zlepšení pozornosti, lepší komunikace mezi dítětem a rodičem, schopnost pravidelné práce, zážitek úspěchu a zlepšení citového vyladění.

Skupina sociálních dovedností

Skupina pro děti, které hůře navazují kontakty, mají potíže v kolektivu, setkali se šikanou apod. Skupinky probíhají jednou týdně. S dětmi pracujeme na zlepšení komunikačních dovedností, na zvýšení vlastního sebevědomí, trénujeme prezentační dovednosti. Díky více osobám ve skupině si děti mohou vzájemně procvičovat nové dovednosti.

Otevíráme skupiny pro děti 8 – 11 let a 12 – 15 let. Skupiny probíhají jednou týdně, cca 50 minut, celkem proběhne 10 sezení. Ve skupině je 4-9 dětí. Skupiny otevíráme při naplnění minimálního počtu dětí. Přesný termín se snažíme řešit dle možností přihlášených dětí.

kompas

Další služby

Jóga pro děti

Jóga pro děti přináší hravou formou hlavně radost z pohybu. Živější děti zklidňuje, ty méně aktivní povzbuzuje. Podporuje všestranný psychický rozvoj dítěte. Rozvíjí dětskou fantazii, naučí děti odpočívat, relaxovat a čelit stresovým situacím.Posiluje imunitu. Práce s tělem, dechem, koncentrací a soustředěním má pozitivní vliv na obranyschopnost organismu. Pomáhá dětem lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Zároveň může být jóga vhodným doplňkovým sportem například pro vrcholové sportovce.

 

Supervize

Samotný termín supervize pochází z angličtiny z ekonomického prostředí a obecně znamená dohled, vedení. Je nástrojem, který umožňuje naplňovat a rozvíjet odborné kompetence pracovníka v tom, co dělá na svém pracovišti a jak dokáže spolupracovat s ostatními.  Supervize tedy představuje důležitou oblast profesního růstu. V posledních letech je stále více žádána a oceňována převážně v  oblastech práce s lidmi- pomáhajících profesích (medicína, školství, výchova, neziskové organizace, sociální práce aj.) Supervizí rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost, kdy supervidovaný dostává podporu, která ho posiluje pro další práci.

Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení z vlastní práce. Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.

Je prokázáno, že prostřednictvím tzv. „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům. Supervize také slouží jako účinný nástroj pravidelného očištění od zbytků myšlenek a emocí, které v hlavě uvíznou a pracovník si je doslova „odnáší“ z práce domů. Základem dobré supervize je smlouva (v supervizi se používá výraz kontrakt) – tedy dohoda o supervizi. Úkolem supervizora je držet se domluvené zakázky. Supervizor může nabídnout rekontraktování – např. když se ukáže, že původní zakázka byla stanovena příliš úzce. Vždy by však měl obsah supervize odpovídat vzájemné dohodě. Dodržování kontraktů přispívá k oboustranné důvěře a k bezpečí supervizního prostoru.

Poznámka: V současné době ve SPOLU nahoru i dolu nabízíme pouze individuální supervize.

 

Mindfulness

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity v Massachusetts. Většina odborníků se shoduje, že všímavost respvšímavý stav mysli je spojen se zaměřením pozornosti na přítomný okamžik, s důkladným uvědomováním si všeho, co přichází do vědomí, přičemž se toto děje s postojem otevřenosti, zvídavosti, nehodnocení, přijímání a neusilování. Díky těmto vlastnostem mysli se rozvíjejí takové faktory, které pozitivně ovlivňují terapeutický proces. Metodu mindfulness je zjednodušeně možno popsat jako program, který postupně učí klienta rozvíjet vlastní všímavost – plné prožívání přítomného okamžiku. Všímavost je rozvíjena pomocí různých cvičení zaměřených například na dech, tělo, pohyb, nehodnotící pozorování myšlenek a představ apod. Cílem programu je pomoci klientovi lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodobého stresu. Jak ukazuje řada vědeckých studií, mindfulness je velmi nápomocný i při léčbě závislostí, psychotických poruch, afektivních poruch, při léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy, panické poruchy, při léčbě sociálních fobií, traumatu, posttraumatické stresové poruchy, při poruchách spánku atd.

Poznámka: Metodu mindfulness nabízíme v modifikované (hravé) verzi i pro děti a dospívající.

 

Intervizní skupiny pro psychology

Intervize je druh supervizního setkání skupiny bez externího supervizora. Jde o podobně postavené pracovníky (většinou z pomáhajících profesí), sdílející odpovědnost za podobnou pracovní činnost. V praxi to znamená, že člověku může pomoci a poradit nejen externí odborník, ale i člověk, který si prošel či prochází stejné nebo podobné situace a překonal je.  U nás ve SPOLU nahoru i dolu se jedná převážně o svépomocná pravidelná setkávání (zpravidla 6 x za školní rok) školních psychologů a psychologů z dalších poradenských a školských zařízení. Věříme, že více hlav více ví a také, že sdílená radost je dvojnásobná radost (či vícenásobná –  v závislosti na  počtu účastníků intervize) a naopak sdílená starost poloviční starost.

 

Terapie přírodou, terapie v chůzi

V současné době se otevírá mnoho možností, jak se přírodou efektivněji léčit či se učit, jak s její pomocí léčit druhé. Pobyt v přírodě je  klíčový pro zdravý vývoj (nejen) dětí. V přírodě se dítě učí překonávat strach, učí se samostatnosti a testuje si hranice svých možností. Příroda dává dětem prostor pro jejich fantazii i kreativitu. Pohyb v členitějším prostředí navíc podporuje rozvoj motoriky, logického úsudku i rychlého rozhodování. Pravidelný pobyt dětí v přírodě blahodárně působí na děti s ADHD, s poruchami soustředění a s úzkostmi. Podle nedávné studie zveřejněné v časopisu Personality and Social Psychology Bulletin navíc čas strávený v přírodě posiluje imunitu a stoupá i počet imunitních buněk v našem organismu. Zkoumáním bylo také zjištěno, že lidé žijící v blízkosti zeleně vykazují nižší nemocnost a též nižší úmrtnost zejména na nemoci související s krevním oběhem. Terapeutický účinek má také koloběh přírody – zrození, růst a zánik – biorytmy či střídání ročních období. Pomáhá nám pochopit vlastní potřeby, lépe se vyrovnat se životem, ale třeba i s úmrtím. Zelená barva rostlin a stromů má zklidňující účinky, oživuje oči, pomáhá při únavě. Léčivé jsou i samotné stromy, které vylučováním látek působících proti mikroorganismům podporují naši imunitu. Bakterie obsažené v půdě a lesním ovoci se zase podílí na produkci takzvaného hormonu štěstí v mozku a zmírňují tak úzkost a špatnou náladu.

Nabízíme také možnost terapeutických rozhovorů zaměřených na řešení moderní metodou práce v terénu, kdy na klienta nepůsobí “umělé” prostředí pracovny a může se tak cítit uvolněněji. Terapie v chůzi podporuje fyzické i mentální zdraví klienta. Chůze v souvislosti se sdílením může mít pro některé klienty i meditativní účinky.

 

Relaxace

Relaxace je v podstatě odpočinek, absolutní uvolnění a vnitřní zklidnění. Nejedná se pouze o uvolnění na úrovní těla, ale o propojení všech úrovní našeho bytí jako je tělo, mysl a duše. Hluboký stav relaxace by měl probíhat na všech úrovních, tak aby regeneroval tělo, uvolnil svaly – svalové napětí, duševní napětí, zbavil nás negativního stresu. Relaxace je fyzický stav hlubokého odpočinku, který mění fyzické a emocionální reakce na stres (pokles srdeční frekvence, krevní tlak, rychlost dýchání a svalového napětí). To vše by mělo vést k vnitřnímu zklidnění  vyrovnanosti, lepšímu tělesnému i duševnímu zdraví a spokojenému životu. Pravidelná relaxace přináší řadu výhod, které mají velmi příznivý vliv na kvalitu ve všech (anebo alespoň ve většině) oblastech života. Výzkumy uvádějí pozitivní účinky relaxace především na fyzické a duševní zdraví, ale také na pracovní výkonnost, životní vitalitu, schopnost koncentrace, lepší zvládání náročných situací, kvalitu spánku apod.

 

Sandplaying

Terapeutická metoda založená na hře s pískem a miniaturami rozličných předmětů a figurek. Písek, kterého se klient dotýká, slouží jako základ pro ztvárnění jeho představ odrážejících jeho vnitřní svět, vnitřní pochody, stav jeho duše. Na písku vytváří různé obrazy pomocí miniatur. Tato metoda je založena na přesvědčení, že lidská psychika má svou vlastní kapacitu a možnosti k vlastnímu uzdravení a využívá k tomu celou osobnost klienta za pomoci propojení smyslů (zrak, hmat), konání, myšlenkových pochodů a emočních procesů. Podstatou metody Sandplaying je vytváření obrazů z miniatur na herním pískovišti. Při Sandplaying se používá speciální dřevěný box s pískem a množství miniatur znázorňující postavy z reálného i fantazijního světa, figurky zvířat a miniatury předmětů představující svět kolem nás i svět mýtů, pohádek a fantazií. Jedná se o expresivní a projektivní metodu. Dochází při ní i k objevování vlastních zdrojů a zpracování konfliktních témat. Specifikem a zároveň výhodou této metody je, že využívá klientovy kreativity a nabízí mu mnoho možností k jejímu vyjádření, využívá hry a spontaneity a zábavných prvků, pracuje s emočními projevy, umožňuje vyjádřit se i neverbálně, dává klientovi pocit kontroly nad situací, dává mu jeho vlastní prostor a pocit svobody. Práce pomocí metody Sandplaying přináší klientovi zážitek přijetí sebe sama, svého výtvoru, zprostředkovává mu možnost vhledu na svou situaci, na své prožitky, umožňuje mu na mentální i emocionální úrovni přijmout své zážitky, zkušenosti, částí své osobnosti, vytváří bezpečný prostor pro zpracování například neodžitých traumatických zážitků atd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt